НАЧАЛО ЗА НАС ДЕЙНОСТИ БАЗИ ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ТЕХНИКА ЕКОЛОГИЯ КОНТАКТИ
ЗА НАС • Фирмата
  • Основен партньор на ЕКОБУЛТЕХ АД, която извършва

дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за

управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията съгласно

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и

електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от

електрическо и електронно оборудване .

 

  • Подизпълнител и на ЕКОБУЛБАТЕРИ АД, която

извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно

Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията

съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии

и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от

батерии и акумулатори.

 

"Хефти Металс" ЕООД разполага със 7 собствени,

съвременни бази, изградени при спазване на всички екологични и

европейски стандарти. Гордост за компанията е изграждането и

експлоатацията на завод за рециклиране на излязло от употреба

електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RPEEE,

което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна

Европа.

"Хефти Металс" ЕООД притежава разрешения, издадени от РИОСВ-София, 
РИОСВ-Пловдив, РИОСВ-Варна, РИОСВ-Велико Търново и РИОСВ-Враца, 
съгласно чл. 35 и чл. 67 от ЗУО, за съответните площадки на дружеството, 
на които се извършват дейности с отпадъци, включващи събиране и съхраняване на:
- отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, 
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/,
- негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, 
- излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, 
- отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, 
както и третиране и разкомплектоване на събраните ИУЕЕО и ИУМПС.


Copyright © 1991-2013 Хефти Металс ЕООД. Всички права запазени.